ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีมย์แล้ว ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร. ๐๐๒๓.๔/๒๑๑๒๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) ผศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศเป็นเทศบัญญัติใช้บังคับต่อไป 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒