เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้านและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย บริเวณคลองละลม และลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีการประกวดต่างๆ ดังนี้
- การประกวดกระทงใหญ่
- การประกวดขบวนแห่
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ