ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ โทร.044602345 ต่อ 201,206