ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 24 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (IMG_20200304_081935.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์336 kB74