ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP (ข้อมูลเดิม)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ico8 ร่างเอกสารประกวดราคา e-Bindding และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

e-Service