Black Ribbon

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Arrow up
Arrow down

ตามที่สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา