รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2560 วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

บริการประชาชน