รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

บริการประชาชน