ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และสภาเทศบาลได้นัดประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560