รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์


บริการประชาชน