รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์