เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ  

       ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

        -  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) เวลา 09.00 - 10.30 น.

        -  สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  เวลา 10.30 - 12.00 น.

        -  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

       ดังรายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf1549 kB50

ประมวลภาพโครงการพัฒนาตามนโยบาย รายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 044602345 (ระบบ Call Center)
โทรสาร 044611396

กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน   กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
นายกเทศมนตรี
901   นายพิริยะ  พลวัน
ปลัดเทศบาล
911
นายยุทธชัย  พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
902   -
รองปลัดเทศบาล
912
นายเติมเขต  กีรติมาศ
รองนายกเทศมนตรี
903   นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล
รองปลัดเทศบาล
913

นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

904  

กิจการสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

900
905
สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) 044611396   กองคลัง (ชั้น 1) 044612643
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
เทศกิจ
สารบรรณกลาง (รับส่งหนังสือ)
งานทะเบียนราษฎร
-แจ้งย้าย/ตาย/เกิด
-ถ่ายบัตรประชาชน
-ชำระค่าไฟฟ้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
101
102

100
104105
 

งานธุรการ
งานการเงินฯ
ชำระภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
งานพัสดุฯ
งานแผนที่ภาษีฯ

201
203
204
205

205
206

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) 044611496   กองช่าง (ชั้น 2) 044611476
ค่าขยะ/เก็บขนกิ่งไม้/ขยะ
จดทะเบียนร้านอาหาร/ ใบอนุญาต
ป้ายโฆษณาชั่วคราว
ค่าทำเนียมหอพัก/เสริมสวย
ตลาดไนท์/ค้าปลีก/ถนนคนเดินเซราะกราว
301-303   ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน
ขอบ้านเลขที่
ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ
แจ้งถนนชำระ
ยืมเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้
401-404
กองการศึกษา 044614616   กองวิชาการและแผนงาน 044612302
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา
โรงเรียนเทศบาล 1 2 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
501-504   แผนพัฒนา เทศบัญญัติ แผนสี่ปี
ขอข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
นิติการ/กฎหมาย
601-604
กองสวัสดิการสังคม 044613912   กองช่างสุขาภิบาล 044612051
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ส่งเสริมอาชีพ
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
701-702   ระบบระบายน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
801-803
หน่วยตรวจสอบภายใน 044611396 ต่อ 120   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองปรือ) 044602398
โรงเรียนเทศบาล 1 044611516   โรงรับจำนำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  044611362
โรงเรียนเทศบาล 2 044611536   สถานีขนส่งผู้โดยสาร 044612534
โรงเรียนเทศบาล 3 044614957   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 044611496 ต่อ 302
      นวดแผนไทย 044611496 ต่อ 303

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์