Up

คู่มือสำหรับประชาชน แบบออนไลน์

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ  สถานที่ให้บริการ ลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/buriramcity.go.th/httpdocs/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 98
 
 
Powered by Phoca Download

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico8 ร่างเอกสารประกวดราคา e-Bindding และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ

e-Service