ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)

Gallery_detail
Youtube

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

2556-12-18 อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 2558-06-10 ระเบียบการเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ถนนคนเดิน "ถนนเซราะกราว" 
 2561-01-10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service