ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2559-02-07 การประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2558
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2556-05-25 ประกาศสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทางอากาศ อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ
2553-06-07 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2552-07-27 กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2552
2549-08-29 การควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)
2549-06-01 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2549-08-29 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2544 การกองวัสดุก่อสร้างในเขตทางหลวงเทศบาล พ.ศ. 2544
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2543 การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2543
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2540 การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2540 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2540 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2540 สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2540 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2540 ตลาด พ.ศ. 2540
(ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด

บริการประชาชน