เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Gallery_detail
Youtube

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปข้อมูลการจัดสรรประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกหมวดรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
- ประกาศเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ส่วนที่ 5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service