ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ 548/2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 547/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 185/2559 เรื่อง กำหนดนามเรียกขานวิทยุสื่อสารลูกข่าย "ศูนย์พนมรุ้ง"
คำสั่งที่ 1097/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 980/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจำ
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 852/2558 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 851/2558 เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์พ้นจากตำแห่ง (เฉพาะราย)
คำสั่งที่ 1053/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 1052/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 568/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 567/2557 เรื่อง แตั้งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่งที่ 87/2557 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งที่ 86/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
คำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ 933/2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 934/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 901/2556 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
คำสั่งที่ 1/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัิติราชการแทนปลัดเทศบาล
คำสั่งที่ 6556/2556 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 158/2556 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 157/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 156/2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 155/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

 


รางวัล อปท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ของประชาชน  ประจำปี พ.ศ. 2550  จากสถาบันพระปกเกล้า

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็นสถานที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองตามกำลังจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน มีการกำหนดข้อมูลข่าวสารที่จะต้องทำการเผยแพร่และเปิดเผย อาจใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารช่วยให้การติดต่อเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร

เอกสารเพื่อศึกษาทำความรู้จักกับบทบาทหน้าที่และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย

รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุนดีเด่น “โครงการชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก” อันดับ 1 ประจำปี

2556 ระดับอำเภอ

images/stories/pic_webcontent/callcenter.jpgCall Center เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 0-4460-2345
Fax : 0-4461-1396
โอเปอร์เรเตอร์ กด 0

ส่วนผู้บริหาร 044-611456
 • 901 นายกเทศมนตรี
 • 902 รองนายก ฯ (ฝ่ายการโยธา)
 • 903 รองนายก ฯ (ฝ่ายการศึกษา)
 • 904 -
 • 905 เลขานุการนายก ฯ
 • 906 เลขาหน้าห้องนายก
 • 911 ปลัดเทศบาล
 • 912 รองปลัดเทศบาล
 • 900 ฝ่ายกิจการสภาเทศบาล
 
ห้อง/กอง
ห้อง/กอง
images/M_images/rating_star.png สำนักปลัดเทศบาล 044-611396 images/M_images/rating_star.png กองคลัง 044-612643
 • 111 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • 101 ฝ่ายอำนวยการ
 • 102 ฝ่ายส่งเสริมการบริหาร
 • 103 ฝ่ายปกครอง
 • 104 งานทะเบียนราษฎร
 • 105 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 • 100 สารบรรณกลาง
  (รับ-ส่งหนังสือ ติดต่อ-สอบถาม)
 • 222 ผอ.กองคลัง
 • 201 ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • 202 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 203 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 204 ฝ่ายพัฒนารายได้
 • 205 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
images/M_images/rating_star.png กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 044-611496 images/M_images/rating_star.png กองช่าง 044-611476
 • 333 ผอ.กองสาธารณสุข
 • 301 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 302 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • 303 ฝ่ายบริการสาธารณสุข (ศูนย์ 1)
 • 304 นวดแผนไทย
 • 444 ผอ.กองช่าง
 • 401 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 402 ธุรการ กองช่าง
 • 403 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • 404 ฝ่ายการโยธา
images/M_images/rating_star.png กองการศึกษา 044-614616 images/M_images/rating_star.png กองวิชาการและแผนงาน 044-612302
 • 555 ผอ.กองการศึกษา
 • 501 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 502 ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • 503 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ
 • 504 หน่วยงานศึกษานิเทศก์
 • 666 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
 • 601 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 602 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • 603 ฝ่ายนิติการ
 • 604 ห้องส่งเสียงตามสาย
images/M_images/rating_star.png กองสวัสดิการสังคม 044-613912 images/M_images/rating_star.png กองช่างสุขาภิบาล 044-612051
 • 777 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 • 701 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • 702 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 • 888 ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
 • 801 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • 802 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำแล้ว
 • 803 ฝ่ายจัดการวัสดุใช้แล้ว
images/M_images/rating_star.png หน่วยงานตรวจสอบภายใน images/M_images/rating_star.png หน่วยงานในสังกัด
 • 120 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • 044-611516 โรงเรียนเทศบาล 1
 • 044-611536 โรงเรียนเทศบาล 2
 • 044-614957 โรงเรียนเทศบาล 3
 • 044-602398 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 044-611362 สถานธนานุบาล
 • 044-612534 งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

หมายเลข มีเรื่องร้องเรียนหรือ/ข้อเสนอแนะ แจ้งโดยตรงต่อผู้บริการ
หรือหัวหน้าหน่วยงาน