Up

งานการเจ้าหน้าที่

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 
Powered by Phoca Download

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service