Up

งานการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 
 
Powered by Phoca Download

บริการประชาชน