สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ หมายเลข 04460234 ต่อ 204 

ด้วยงานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการปรุงปรับความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 12 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุม รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊คบุ๊ค) หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่านคลื่นสัญญาณไร้สาย 2 รูปแบบคือ คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต และคลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิร์ต

ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ และสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมุลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ