ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Arrow up
Arrow down
Black Ribbon

นางดวงใจ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
 ฝ่ายบริหารงานคลัง  

นางนิภาพร  คมไสย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสิริกัลลยา ดาสา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปณิชา พรมหงษ์
นักวิชาการคลัง
นายเดโช บุญญะประทีป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุวรรณี  อารีรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี  

นางสาวอิสรตรี แซ่เตีย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง)

นางสายรุ้ง ชุ่มเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปราณี ศรีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  

นางสุดารัตน์  บุญญา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง)

นางรวิวรรณ มุนิลธรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเอมอร นุรักรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้  

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง)

นางกัลยา นพตลุง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสุรางคนา ชัยชุมพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสิริเพ็ญ ดวงแว่ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางณัฐธยาน์ วีระเกียรติคุณ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายพงศ์อิศรา ศรีกลับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางมะลิ อุสาทรัพย์
นักการ

นายฉัตรมงคล อาวรณ์กุล
นักการ

 

รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุนดีเด่น “โครงการชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก” อันดับ 1 ประจำปี

2556 ระดับอำเภอ