เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 

นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ให้เกียรติเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด จำนวนกว่า 90 คน  โดยได้รับเกียรติจากนายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ
- หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บรรยายในหัวข้อ "สัมมนาและรับฟังความคิดเห็นต่อการการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์" ตามลำดับ

 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ