คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2559 ได้จัดทำแผ่บพับประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการ National e-Payment ออกแบบและจัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์  

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

จดหมายข่าว B Post หรือ Buriramcity Post  คือช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อเอกสาร และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พนักงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปด้านบน

 

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ