แจ้ง งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์สันนิบาตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยเลื่อนไปจัดในปี 2561

  หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.19/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ขอเชิญนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การแต่งกาย ข้าราชการสวมชุดปกติขาวไว้ทุกย์ พนักงานลูกจ้างสวมใส่ชุดสุภาพสีดำ

 หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.20/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขานุการสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลตำบลอิสาณ (บ้านโคกหัวช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม 

http://bit.ly/2cVVce2

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
http://bit.ly/1EuJsYh

ตามที่สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา 

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่ http://bit.ly/1W6UoQE