พิมพ์คำค้นหา : 

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมและระยเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ 

เมนูหลัก