พิมพ์คำค้นหา : 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

ดัชนีข้อมูลข่าวสารประจำแฟ้ม

มาตรา 7

โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
-
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 1  F007.1

 

อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
 1  F007.2

 

สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  1  F007.3

 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  1  F007.4

 

มาตรา 9

ผลการพิจารณา มาตรา 9 (1)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  1  F009.1

 

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)  1  F009.2

 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  1  F009.3

 

คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  1  F009.4

 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง  มาตรา 9 (5)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  1  F009.5

 

สัญญาสัมปทาน  มาตรา 9 (6)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ  1  F009.6

 

มติคณะรัฐมนตรี  มาตรา 9 (7)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ  1  F009.7

 

ข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด  มาตรา 9 (8)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 ข้อมูลข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)  1  F009.8
 2 ประกาศประกวดราคา และราคากลาง  1  F009.8(5),(6)
 3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน
 1  F009.8
 4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1  1  F009.8(1),(2),(3)
 5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  1  F009.8(10)
 6 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส  1  F009.8
 
  1. การจัดหาพัสดุ
  2. การให้บริการประชาชน
  3. การบริหารงานของหน่วยงาน
  4. การบริหารงบประมาณ
  5. การบริหารงานบุคคล
  6. การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1

 

 

1

 

 

 

 

 1

 

 1

 

 1

 1

 

 1

 1 

 

 

 

 

 1

 1

 

 1

 

 

 

 1

 

 F009.8

 

 

 F009.8(1),(2),(3)

 

 

 

 

 F009.8(12)

 

 F009.8(12)

 

 F007.1

 F009.3

 

 F009.4

 F009.3

 

 

 

 

 F009.8(9)

 F009.8(9) 

 

 F009.8(12)

 

 

 

 F009.8(12)

 

 7 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  -  ไม่มีข้อมูล
 8 ที่สาธารณะประโยชน์  -  ไม่มีข้อมูล
 9 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  -  ไม่มีข้อมูล

เมนูหลัก