พิมพ์คำค้นหา : 

ระบบยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารออนไลน์

ช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคล ประชาชนทั่วไป ยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถยื่นด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ชั้น 3 - การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
กรุณาป้อนอีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ติดต่อกลับหรือส่งข้อมูลตามคำขอ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณา โปรดระบุข้อมูลที่ขอรับบริการให้ชัดเจน
เพื่อประกอบการพิจารณา

เมนูหลัก