พิมพ์คำค้นหา : 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2554

Gallery_detail
Youtube

ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 สมรรถนะ ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 จากกรมควบคุมมลพิษ

เมนูหลัก