พิมพ์คำค้นหา : 

Up

คู่มือสำหรับประชาชน แบบออนไลน์

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ  สถานที่ให้บริการ ลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

 
Powered by Phoca Download

เมนูหลัก