พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขวิกฤตปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับประธานชุมชนทั้ง 18 ชุมชน
  2. ร่วมประชุมชี้แจงวิกฤตปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมูลฝอยมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างทบทวน ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
  4. ประชุมประชาคม เพื่อรับรองการพักอาศัยของบุคคล ที่ขอจัดทำประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่พักอาศัยในชุมชนประปาเก่า
  5. การประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนวัดอิสาณ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมนูหลัก