พิมพ์คำค้นหา : 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

Gallery_detail
Youtube

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก