พิมพ์คำค้นหา : 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

Gallery_detail
Youtube

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เมนูหลัก