พิมพ์คำค้นหา : 

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

Gallery_detail
Youtube

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เพื่อได้นำคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

กำหนดการ
เวลา 08.00-08.20 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30-08.45 น. พิธีเปิดการบรรยาย กล่าวรายงาน กล่าวเปิดการอบรม
เวลา 08.45-10.00 น. การบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ของพระราชา" โดยอาจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เวลา 10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15-12.30 น. การบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาทีมงาน" โดยอาจารย์ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เวลา 12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. การบรรยายในหัวข้อ "สัมมนาและรับฟังความคิดเห้นต่อการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล" โดยนายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 14.30 น. ปิดการประชุม

เมนูหลัก