พิมพ์คำค้นหา : 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ
(สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ด้วยวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล"   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
เวลา 07.45 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกคนพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
เวลา 08.09 น. พิธีจุดธุปเทียน บูชา ถวายมาลัยดอกไม้ ผูกผ้าเจ็ดสี ศาลพระภูมิด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.45 น. พร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาล
เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2561
เวลา 11.00 น. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ (เพล) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่

เมนูหลัก