พิมพ์คำค้นหา : 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

Gallery_detail
Youtube

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลร้องเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย

เมนูหลัก