พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 10/2559

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน    จำนวน  1  รายการ  รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 6-8 นิ้ว  เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งอยู่บนรถเทรลเลอร์แบบลากจูง ขนาด 2 ล้อยาง จำนวน 1 เครื่อง

 

ราคากลางตั้งไว้  750,000  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อนำมาใช้ในกิจการของสำนักปลัด   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดตามคุณลักษณะ  แนบท้ายประกาศสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  30  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และในวันที่   31    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2559  ถึงวันที่  12  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์    

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   13  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2559    ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  

ผู้สนใจติดต่อขอรับอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2559    ถึงวันที่  12   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460  2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคา 

เมนูหลัก