พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักฯ เลขที่ 6/2559

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก  บริเวณซอยข้างโรงน้ำแข็งชัยศิริ  ทิศเหนือถนนธานี  (ชุมชนประปาเก่า)  สำหรับก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 2.00-4.50 ม. ยาวประมาณ 247 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 771 ตร.ม.  (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว) บ่อพัก 31 บ่อ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0 0.60 ม. ความยาวท่อระบายน้ำ 216 ม. (วางท่อระบายน้ำกลางถนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด     ราคากลางในการจัดจ้าง 777,000   บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  310,000  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง  14.30  น.  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  29   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  เวลา  15.00  น.
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ชั้น  3    ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์    และในวันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559     ถึงวันที่  8   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา  08.30  ถึงเวลา  16.30  น.  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   9   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2559   ตั้งแต่เวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ชั้น  3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์   
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2559   ถึงวันที่  8  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0   4460   2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด
- ประกาศสอบราคา 

เมนูหลัก