พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จำนวน 105 รายการ
ราคากลางตั้งไว้ 127,369.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 15 เดือน กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 เดือน กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 เดือน กันยาย 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก