พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 300 ชุด
2. โต๊ะแล็คเชอร์ (เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ก.03) จำนวน 50 ขุด

ราคากลาง 511,500 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สอบถามโทรศัพท์ 0 4460 2345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก