พิมพ์คำค้นหา : 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Gallery_detail
Youtube

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเครื่องหมายและสัญญารไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลาง 2,856,829.98 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice03102562743.pdf)notice03102562743.pdf33 kB596

เมนูหลัก