พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
 2. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
 3. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
 4. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 5. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
 7. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 8. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)
 10. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 11. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเชื่อมบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 13. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ
 15. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
 16. ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล ๓
 17. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๓ โรงเรียน
 18. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 19. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 20. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน

เมนูหลัก