พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
 3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ๑๒ รายการ
 4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๔ รายการ
 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)
 7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก
 8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๓๗๖/๗๑-๗๒ ถึงบ้านเลขที่ ๔๓๕/๙๗ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก
 9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา)
 10. จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 11. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 12. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะ+เก้าอี้ และเก้าอี้แลคเชอร์) จำนวน ๒ รายการ
 13. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ
 14. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ จำนวน ๑ คัน
 15. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๑ โครงการ
 16. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 17. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 19. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
 20. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก