พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 2. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะ+เก้าอี้ และเก้าอี้แลคเชอร์) จำนวน ๒ รายการ
 3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ
 4. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ จำนวน ๑ คัน
 5. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๑ โครงการ
 6. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 7. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 9. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
 10. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
 11. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
 12. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 13. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 14. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
 15. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 16. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)
 18. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 19. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเชื่อมบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก