พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศราคากลาง

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
  7. จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
  8. ก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร์) . (ชุมชน บ.ข.ส.)
  9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน ้าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านเลขที่ ๑๗๘/๑๗ . ทิศเหนือถนนหน้าสถานีรถไฟ (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)
  10. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมนูหลัก