พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศเชิญชวน

 1. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ทิศใต้ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น (หลังคาทรงโดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศการจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถราชการ จำนวน 6 รายการ
 5. ประกาศให้เช่าห้องจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธียื่นเอกสารประมูลราคา
 6. ประกาศประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล ข้างบ้านเลขที่ 376_71-72 ถึง 435_97 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 8. ประกาศประมูลให้เช่า ห้องน้ำ - ห้องสุขา ตลาดไนท์บาร์ซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 9. ประกาศประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมือืองบุรีรัมย์
 10. ประกาศประมูลราคาให้เช่า ห้องน้ำ - ห้องสุขา ตลาดสดเทศบาล 1
 11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,459,613 บาท
 13. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก