พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศเชิญชวน

 1. ประกาศการจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถราชการ จำนวน 6 รายการ
 2. ประกาศให้เช่าห้องจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธียื่นเอกสารประมูลราคา
 3. ประกาศประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล ข้างบ้านเลขที่ 376_71-72 ถึง 435_97 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 5. ประกาศประมูลให้เช่า ห้องน้ำ - ห้องสุขา ตลาดไนท์บาร์ซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 6. ประกาศประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมือืองบุรีรัมย์
 7. ประกาศประมูลราคาให้เช่า ห้องน้ำ - ห้องสุขา ตลาดสดเทศบาล 1
 8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึงบ้านเลขที่ 435/97 ถนนจิระ (ชุมชนต้นสัก) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,459,613 บาท
 10. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเชื่อมต่อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๑๒ รายการ
 19. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก