พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

 1. ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลเช่าห้องจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
 3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึง บ้านเลขที่ 435/97 ถนน จิระ (ชุมชนต้นสัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ยกเลิกประกาศประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 5. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ 376/71-72 ถึง บ้านเลขที่ 435/97 ถนน จิระ (ชุมชนต้นสัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๑๒ รายการ
 9. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

เมนูหลัก