โล่เกียรติคุณ การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ปี 2558 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้วยรางวัลอันดับที่ 3 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป) จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

โล่ประกาศเกียรติคุณ เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม จากการจัดการน้ำเสียประเทศไทย ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอรฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2559

องค์กรต้นแบบกลไกส่งเสริมการกลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Program : LCC) ภายในต้ดครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) โดยธนาคารโลก และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

e-Service