พิมพ์คำค้นหา : 

ผลงานและงานวิจัย

Gallery_detail
Youtube

 

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  ผู้วิจัย : นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
   
ชื่อเรื่อง : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  ผู้วิจัย : นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
   
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ จังหวัดบุรีรัมย์
  ผู้วิจัย : นางเพ็ญแข  แสงงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
   
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
  ผู้วิจัย : นางเพ็ญแข  แสงงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
   
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราฎร์ดรุณวิทยา
  ผู้วิจัย : นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
   
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเทศบาล ๓
  ผู้วิจัย : นางเพ็ญแข แสงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
   
ชื่อเรื่อง : การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีรษฎร์ดรุณวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  ผู้วิจัย : นางเพ็ญแข แสงงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๕
   
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โครงงานในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
  ผู้วิจัย : นายพรพิทักษ์ สังคะทิพย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๕
   

 

เมนูหลัก