พิมพ์คำค้นหา : 
  1. มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็น
  2. การประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  3. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ปรับลด อัตราดอกเบี้ย ช่วงเปิดภาคเรียน ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 66 นี้
  4. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
  5. ประชาสัมพันธ์รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมนูหลัก