พิมพ์คำค้นหา : 
  1. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
  2. โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
  3. โครงการค้นหาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการลวดลายผ้าไทย อัตลักษณ์แห่งความภูมิใจ จังหวัดบุรีรัมย์
  4. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและคณะบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข็มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก