พิมพ์คำค้นหา : 

โล่เกียรติคุณ ให้การสนับสนุนชุมชนบุลำดวนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์กรต้นแบบกลไกส่งเสริมการกลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Program : LCC) ภายในต้ดครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) โดยธนาคารโลก และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


รางวัล อปท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสถาบันพระปกเกล้า

โล่เกียรติคุณ การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ปี 2558 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้วยรางวัลอันดับที่ 3 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป) จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


รางวัล อปท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสถาบันพระปกเกล้า

โล่ประกาศเกียรติคุณ เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม จากการจัดการน้ำเสียประเทศไทย ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอรฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2559

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555
  2. ผลงานดีเด่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2555
  3. "ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2555
  4. รางวัลท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้านขยะมูลฝอยครบ 6 สมรรถนะรางวัล 6 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2555
  5. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
  6. รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2557
  7. องค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100% (ถนนคนเดินเซราะกราว) ประจำปี 2558
  8. ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health Accrediation : EHA)
  9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด
  10. บุคคลต้นแบบการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ปี 2559

เมนูหลัก